Poznaj nasze metody

Praca terapeutyczna przybiera różne formy. Dobieramy je indywidualnie do potrzeb każdego z naszych uczniów.

Praca terapeutyczna

W procesie edukacyjno – terapeutycznym opieramy się na zasadach terapii behawioralnej, uwzględniając możliwości i tempo rozwoju dziecka, a także współdecydując wraz z rodzicami czy dane podejście jest użyteczne i sprzyja ich dziecku.

Dodatkowo nasi uczniowie korzystają z zajęć specjalistycznych takich jak Integracja Sensoryczna, Trening Umiejętności Społecznych czy też Terapia Neurologopedyczna.

TERAPIA TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TUS skierowany jest do każdej osoby w każdym wieku, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Program zajęć tworzony jest indywidualnie oraz dopasowywany do aktualnych możliwości psychofizycznych uczniów. W ramach TUS kształtujemy, rozwijamy oraz utrwalamy już posiadane umiejętności społeczne takie jak: nawiązywanie kontaktu wzrokowego, reakcję na imię, inicjowanie/podtrzymywanie szeroko pojętych relacji rówieśniczych i pozarówieśniczych.

TUS swoimi działaniami obejmuje umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w kontekście samokontroli i samoregulacji. Uczniowie przyswajają kompetencje związane ze współtworzeniem oraz przestrzeganiem odgórnych zasad klasowych, grupowych. TUS poprawia społeczne funkcjonowanie dziecka w kontekście kształtowania dojrzałości emocjonalnej oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zajęcia w ramach TUS są niezwykle atrakcyjne. Jest w nich dużo zabawy i współpracy.

TERAPIA SI

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia integracji sensorycznej to wielokierunkowe oddziaływania terapeuty przy użyciu specjalistycznego sprzętu znajdującego się w sali specjalnie do tej formy zajęć przystosowanej.

Podczas zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia (wielokrotnie przybierające formę zabawy), które mają na celu zintegrowanie bodźców zmysłowych i doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego. Pozwala to na lepsze planowanie i wykonywanie precyzyjnych ruchów, utrzymywanie równowagi, a co najważniejsze osiągnięcie jak największej samodzielności w kwestii samoobsługi. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły ucznia oraz rozwija umiejętności z zakresu: motoryki małej, motoryki dużej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zadania, stawiane przed uczniem znajdują się w strefie najbliższego rozwoju. Każde z tych zadań stanowi wyzwanie dla ucznia i jego układu nerwowego – nie jest zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Nasi uczniowie uwielbiają zajęcia z panią Anią. To wyjątkowy czas nauki i zabawy.

TERAPIA BEHAWIORALNA

STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA

W pracy z dziećmi korzystamy z dorobku różnych szkół terapeutycznych.

W terapii behawioralnej najbardziej doceniamy uporządkowaną strukturę oraz skuteczne metody, takie jak metoda małych kroków, wyodrębnionych prób, czy też uczenia sytuacyjnego i incydentalnego. Wykorzystujemy także plany aktywności, skrypty oraz wideotreningi. Staramy się tak aranżować środowisko dzieci, aby jak najbardziej sprzyjało ono nabywaniu nowych umiejętności. Uczymy się najbardziej przez naśladowanie, dlatego nauczyciel modeluje prawidłowe zachowania i kształtuje nowe umiejętności. Niezwykle ważna w uczeniu jest motywacja. Ciągle poszukujemy tego, co sprawia że chętniej dzieci będą chciały się uczyć. Dlatego staramy się, aby zarówno osoba ucząca, jak i materiał dydaktyczny były jak najbardziej atrakcyjne dla uczniów. W prowadzonej przez nas terapii uznajemy indywidualność i własne tempo rozwoju.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

PROFILAKTYKA, DIAGNOZA

Terapia neurologopedyczna obejmuje profilaktykę, diagnozę i terapię osób, u których występują specyficzne trudności w komunikowaniu się.

Celem naszej pracy jest usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Podczas terapii koncentrujemy się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych, rozwoju mowy czynnej i biernej, poziomu sprawności językowych, usprawnianiu narządów mowy oraz funkcji fizjologicznych takich jak: oddychanie, i połykanie. Metody stosowane w terapii neurologopedycznej to między innymi: metody logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, słuchowe, fonacyjne oraz artykulacyjne), masaż logopedyczny według dr. E. Stecko, elementy masażu Castillo Moralesa, elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszynskiej, pedagogika zabawy, metoda werbo-tonalnej, logorytmika, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, komunikacja alternatywna i wspomagająca oraz elementy integracji sensorycznej. W naszej szkole terapię logopedyczną prowadzą panie Marta, Asia i Nina. Dla każdego z naszych uczniów opracowywany jest indywidualny program terapii, zgodny z możliwościami i potrzebami dziecka oraz jego najbliższego otoczenia.